KDV (Katma Değer Vergisi) nedir, nasıl hesaplanır?

Kısa adı KDV olan Katma Değer Vergisi ülkemizde yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergi, malın üretiminden tüketimine kadar geçen süre içinde kazandığı katma değer üzerinden alınan ve vergi matrahından düşülmesine imkan veren veya her aşamadaki katma değeri vergileyen bir yayılı muamele vergisidir.

Bir mal veya hizmetin KDV eklenmiş veya çıkartılmış fiyatını hesaplamak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.


KDV, mal ve hizmetlere ilk üretim aşamasından, nihai tüketime kadar her aşamada uygulanan bir dolaylı vergidir. Modern vergi olarak bilinir. Avrupa Topluluğu ülkeleri dolaylı vergiler alanında Katma Değer Vergisi uygularlar. Türkiye de 1985 yılı başından itibaren bu vergiyi uygulamaya başlamıştır.

KDV, vergiye tabi malın (veya hizmetin) satış değeri ile onun üretiminde kullanılan mal ve hizmetlerin değeri arasındaki farka, yani yaratılan katma değere uygulanır. Bu uygulama her aşama için yapılır. Satıcı, sattığı mal ve hizmetlere KDV’yi uygulayarak malını o oranda yüksek fiyattan satar. Satıcı, bu şekilde alıcıdan tahsil ettiği verginin Vergi İdaresine ödenmesinden sorumludur. Ancak o da ödediği KDV yi, ödeyeceği KDV tutarından indirme hakkına sahiptir. Onun müşterisi de aynı yolu izleyecek, dolayısıyla vergi ileriye, nihai tüketiciye doğru yansıtılmış olacaktır. Diğer bir deyişle, her satış aşamasında vergi, yüksek fiyatlar şeklinde ileriye doğru aktarılmaktadır. Değişim zincirinin son aşamasında bulunması dolayısıyla nihai tüketici tüm vergi yükünü üstlenmiş olacaktır. Zincirin daha önceki aşamasında yer alan satıcılar, her hangi bir vergi yükü üstlenmiş olmazlar, yalnızca vergiyi tahsil eden birimler olarak görev yaparlar.

KDV, farklı mal ve hizmetlere farklı oranlarda uygulanır, bazen de sıfırdır. İthal edilen malların teslimi de KDV’ye tabidir. Malın teslimi veya hizmetin yapılması ya da fiili ithalatın gerçekleştirilmesi ile, vergiyi doğuran olay ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla, mal teslimi ve hizmet ifası durumlarında bu işlemleri yapanlar, ithalatta mal ve hizmet ithal edenler vergi mükellefidirler. Ancak, ihracat teslimleri, transit taşımacılık işleri, petrol arama faaliyetleri, diplomatik temsilcilere yapılan teslimler istisna edilmiştir. Verginin matrahı teslim ve hizmet işlerinde bunların karışıklığı olan bedel, ithalatta CİF fiyattır. KDV oranları, mal gruplarına göre yüzde 3 ile yüzde 15 arasında değişir.

Aksine hüküm bulunmadıkça, mükellefler Gerçek Usul'de vergilendirilir. Ancak gelir vergisi Kanununa göre, kazançları götürü usulde belirlenen ticaret ve serbest meslek erbabı Götürü Usulde vergilendirilir. KDV, prensip olarak mükellefin yazılı beyan üzerine tarholunur. Vergi matrahı, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesine yatırılır. Beyanname vermek zorunda olanlar ile vergi kesmekle sorumlu bulunanlar, bir vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergilerini beyanname süresi içinde öderler. İthalden ahnan KDV gümrük vergisi ile birlikte ödenir.

Muhasebe Hesapları

Muhasebe Hesapları kategorisindeki diğer seçeneklere de göz atmayı unutmayın. İş hayatınızda ihtiyaç duyduğunuz tüm hesaplar bizden ;)